Eke esto, rîyê xo reyê vera mi biçarne, ero! No kayê domanan nîyo. Ez rind zanena ke çîyo ke ti vana, ti be xo zî bawer nêkena, înam nêkena, ero!

Şima heta nika “îslam” kay kerd, “tirkîtîye” kay kerd, xo xapnayî, la homayî meqapnê ero! Wîjdan, meramet, heysîyat şima de çin o. Durustîye, rîsipîye şima de çin a. Şewqet bîyo pere kewto cuzdanê şima. Heq teala kesî mekero “birayê”  şima. Huqûq zurekerîya şima de bîyo nutuq.

Mordem hondeyê rezîl nêbeno, la îta Turkîya ya. Turkîya de her çî beno, la wîjdan û meramet, durustîye nêbena. Çike bingeyê na dewlete serê zurekerîye û înkarî de peyda bîyo. Ez nika a demokrasîya ke şima qal kenê… tobe tobe…

Şerm çin o şima de. “Heya” çin o şima de. One minute, ero!

To 2005 ra ver Moskova de vatîbî ke “Persa kurdan çin a, eke şima nîya bifikirîyê, çin a”. Ma zê to fikirîyayîme, rast ke ma dî “persa kurdan çin bîye”! Seba xatirê toyo delalî persa kurdan çin bîye. To 2005 de na rey Amed de va ke “Persa kurdan esta, a perse ê min a zî”. Mîyê ke dima to de ameyêne, na rey kalay vatî “Meeeeee”, yanî vatêne “Rast a”. Ti nika 2011 de oncîya vana, “Persa kurdan çin a”.

Lawo ayb o, şerm bike.

Ma meke tabîyê na qilêrîya xo, fekê ma xirab meke. La no çîyo ke ti kena, nameyê xo esto. Ez rind zanena ke ti hem xo hem kî Homayî wazena bixapnê. Homayo ke ti qaşo ci ra bawer kena, tayê ey ra biterse. Ti ke Homayî ra nêtersena, mordemîye ra tayê şerm bike. No kayê Îsraîl û One Minute nîyo, ero!

Şima ma bêzar kerd, ero! Vateyê mi to rê ney, “ma rê” esto.

* * *

Nê dek û dolabanê tirkanê sextekaran ra xo raxelesnîme. Kayê nê tirkê sextekarî nêqedînê. Zonê xo bimusîme, ordîya xo xurt bikîme, meclîsê xo virazîme, mektebanê xo virazîme, malimanê xo peyda bikîme. Qanûn û huqûqê tirkê înkarî de xo raxelesîme, qanûnanê xo virazîme. Ebe sîstemo tirk, ebe qanûn û huqûqê tirkan ma nêresenîme rastîya xo.

Ma karê xo bikîme, wa tirk se keno bikero.

Qey ma binê bandura nê înkar û zurekeranê tirkan de vindîme? Qey tirko înkar û zureker ma îdare bikero? Qey ma bi xo welatê xo de wayîrê qederê xo mebîme? Se bîyo ma ra? Qey tirk ma bixapno? Qey ma domananê xo ruşnenîme mektebê tirkan? Qey ma welatê xo de her sodir seba tirkan sondê înan biwanîme? Qey ma hîna no hal de yîme? Çikê ma kêmî yo? Dinya vurîna, ma hîna binê bandura tirkan de yîme, ebe dendik û mendikê tirkan xo xecelnenîme.

Qey ma nê zurekeran rê minete bikîme? Mevajê, “Minete nêkenîme”! Ney bira, ney, ebe no hal qaşo bi nameyê sîyasetî, ma qanûnê tirkan rê minete kenîme. Coka tirk ebe ma kay keno. Ma tirk kay mekero, kam ebe ma kay bikero?

Şaşîya ma zaf a. Ma welatê xo de qanûn û îdareyê tirkan rê rindîye û reform wazenîme. No karê rindîye û reformê qanûnê înkarî nîyo, çike qanûn ê ma nîyo. Qey vateyê qanûnê tirkan welatê ma de pere bikero?

Tirk ebe sanik û çîrokan, ebe nutuq û vateyan, wext û serran ma ra gêno, ma texelneno, xecelneno. Qanûnê tirkan serê înkar û çinbîyena ma de peyda bîyo.  Ma bîme qedayê toz û dumanê sîyasetî. Tirk rojeve virazeno, ma a rojeve ser o qisey kenîme. Rojeva ma çik a?. Karê ma çik o? Qey ti Dêrsim de, Çewlîg de zonê xo qisey nêkena? Qey ti kolon û kuçanê sûk û şaristanê xo de zonê xo ra veng nêkena? Qey ti malimanê xo peyda nêkena, dersa zonê xo nêgêna? Qey ti dew û sûkanê xo de geldim û gitimê tirkan ra qal kena? Qey ti saye ra vana “elma”? Qey ti domamanê xo ra vana “selma-alma”? Eke no hal bo, tabî yo ke tirk ebe ma kay keno. YSK yê tirkan ra ma rê çi? Weçînitişê ma qey girêdayeyê YSK yê tirkan bo?

Bira, derd ê ma wo, derman kî ma der o!

Destê ma de, cêb û cuzdanê ma de, kaxita nufusê Tirkîya esta. A kaxite de nameyê ma, kamîya ma ney, ê tirkan esta. Bidirnîme, biercîme! Çike zur o. Çike ê ma nîyo. Domananê xo meruşnîme mektebê tirkan. Çike ê mekteban de ma ra her roje kifir kenê. Kifir çik o? Kifir înkarê ma yo. Ma êndî naye ra dot kifir çi bo ke?

Ma mektub û hobîyan nênusenîme. Ma qalê rastîya xo kenîme. Fekê Erdoganê tirkan misê qesan. Qe… înan misê t…an. Ma rê çi? Ez nika fek û… Tobe, tobe… !

Ga qoreno, kutik laweno, mîye kalena, ma tirk? Ê xo rê dewlet û qanûnê xo, menfatê xo seveknenê, ma rê çi? Keso ke şima qebul nêkeno, şima qey ê kesî qebul bikerê? Qey ma heqê serbestîya xo, heqê kamîye, heqê zon û huqûqê xo bikîme babeta munaqeşe? Çep-rast, partî, îdelojî beno babeta sîyasetî, la zon, kamîye, kultur, tarîx û heqê serbestîya nînan nêbeno babeta sîyasetî.

“Ez esta, çin a, zonê mi esto, çin o, kamîya mi esta, çin a”, naye qisey nêkena. Hewce nîyo naye qisey bikerî ez. Yew şar destûr nêdano ke yew kes seba zon û kamîya ey, seba bîyene û çinbîyena ey ser o bêro qisey kerdene. Hama ma, henî bîme ke tirko înkarker ebe qanûnê xo yê înkarî hîna qalê bîyene û çinbîyena ma keno. Ma coka welatê xo de hîna esîr îme. Welatê ma de ne mektebê ma estê, ne malim û mudurê ma… Heta tasîldarê kulistirî, pêro ê tirkan ê. Ma hîna binê bandura nê tasîldarê kulistiranê tirkan de yîme. Bekçî û kulistirê tirkan welatê ma de ma îdare kenê.

Hal nîya yo, birayê mi, waya mi!

* * *

YSK yê Erdoganî heqê namzedîya tayê kurdan îptal kerdo. Qanûn ê înan o, YSK ê înan o, keyf ê înan o. Mêrikî wazenê bibe paşa, wazenê bibê wezîr, kamî rê çi? Henî nîyo bira, Hesen? Hela herê mi binê barî de mendo, mi ra bîya Resen. Ewro germ o, ha! Cayê de yew kutik laweno, kitabo ke ez wanena, nême mendo nika. Qayîtê televîzyonan nêkena zaf. Mi reyê qayît kerd ke çi bivînî? Erdogan vano, “Persa kurdan çin a”. Mi komanda girewt û televîzyon kîlit kerd. Wexto ke mi kîlit kerd, mi va ke

Mi de… henî bikerdêne! One Minute, ero!

Ez kitabê xo biwanî, mi rê YSK û MSKê tirkan lazim nîyo.

De, na saete xatir be şima.

Îlhamî Sertkaya

 

4 ŞÎROVEYÎ

 1. Ez nusteye sima di reye wend, zof qayile mi siyo

  Eke kirmanc ju het ra vane i beiteatiya sivil kene hete binrak kune na wecinise tirkan u tirki qesey kene. No cutir beiteatiya. Endi tome ney cino, na sar mexapne.

  Yan azadiye yan azadiya. Neyra cer dawe qebul nikeme.

  Analize sima mezge ma keno rost. Gereke her merdim ney biweno u fam kero. 

 2. Bira Memê Demeniz,

  To vato ke; ‘Gereke her merdim ney biweno u fam kero.’
  Her merdim naye nêwaneno, çi ke ‘her kes’ naye fam nêkeno, sebeb; zonê xo nêzaneno ‘her kes’. Eger ke ‘her kes’ naye biwendêne, fam bikerdêne, înam bike ke Tirk ewro ebe ma nîya kay nêkerdêne u Tirk welatê ma de nêbîyêne.
  Wedox u roştîbîrê ma, zane u entelektuelê ma, naye çî waxt fam kenê ez nêzanena.
  Derd no wo..

  Ti weş be

 3. Birêz Astarramon;
  Welatê ma de, îdareyê înkarî… Numunê naye dinya de çîno. Bingehê ecebîye no wo. Kurdistano Başur, na ecêbîye de xo xelesna ra. Parlemeneto, îdare, mekteb, amîr, memur, bekçî, doxtor, wezaretî, hukumat, qanun, ê wayîran o. Kam qayîl beno nêbeno xem nîyo. Çareserîya na wa. Kurdistano Bakur de, her çî, ê dewleta Tirkê înkarî yo. Tirk gorê menfaatê xo yê înkarî çi biwazo keno. Pers no wo, derd no wo, kes xo mexapno. Ma gereke naye bikime hedef. No hedef ra ke ma xo şaş bikime, nêresenîme rastîye u serbestîya xo. Xo ra qebul bikerê-mekerê, rayê de bîne çîna.
  Şima weş bê.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse