No, çand waxt ra ver bîyo. Rozê, ez Frankfurt der o, kuçan de fetelîno, xafil de telefonê mi (iPhone 18 Pro Şîya) cinit, mi kerd ra, mi “Ma bexêr dî, ez o Hesê Geme” nêvato, ju mordemekî veng da va ke: 

– Birêz Hesê Geme, sima gerek ewro bêrê konsolosîya Tirkîya 

Mi va ke:

– Mi uza çi kerdo vîndî ke bêrî? 

Mêrîk va ke:

– Ma wazenîme ke ju nota sima dîme. 

– Nota çik a?

– Seweta ke sima ju hermete de cumurîyetê Tirkîya ser o tenê xirabin qesey kerdo, ê semedî ra ju nota danîme sima, bêrê bicêrê.

– Yaw ez dewlete nîyo ke sima nota danê mi…

– Ju çayê ma kî bisimê, nota xo bicêrê onca şêrê. Ma her roze nota danîme dugelan. Vizêr, konsolosê Fransa îta de bî. 

– Ez wîskî ra qeder ṭowa nêsimeno. Çay yê sima bo, nota kî mi rê e-maîl ra ya kî medya sosyale ra birusnê. 

Mi se va se nêva, ey telefon qapan kerd.

Talîyê min o şîya! Welat ra remayîme ameyîme, çimanê ma tîkê roştî dîye, onca cuya ma kenê têwertîye. Ez henî zaneno ke serekkomarê înan nê kayî der o, xora be xo teyna mendo, çimeşîyayênî keno. 

Be nê hêrs û qarîyayîşî koto zu bar, mi wîskîyê xo hêrîna ke ju gepê war kerîne. Telefonê min ê be marka saye onca cinit. Çayê nêzaneno, mi xo be xo va serekkomarê Tirkîya yo, nameyê ey kî şîyo mi vîr ra. Telefon kerd ra, ju mêrîk o, la no tirk nê, alman o. Va ke:

– Herr (her nîyo, yeno manaya “birêz”î, çayê nîya vanê mi ra pers mekerê, ez kî nêzaneno) Hesê Geme, sima xêr ameyî Almanya. Ez wezîrê teberî yê Almanya yo. Sima rê ju weşîya ma esta.

Xora her reya ke ez kûno ju bar, nîya xezelîyayîşê mi kenê xirabin.

– Xêr mîyan de bîme. Kerem kerê, herr wezîrê teberî.

– Sima wes û war bê. Konsolose û serekkomarê Tirkîya Merkela ma rê nika telefon kerdo ra. Ê wazenê ke ju nota sima dê, keremê xo ra şêrê nota xo bicêrê.

– Yaw sima rê çikê, mi rê çikê? Ez tirk nîyo! Sima mi ra çi wazenê? Dewleta ma kî çîn a ke vajîme ma nota heqe kerda. Ê nêverdanê ke ju dewleta ma bibo, eke bibîyêne, Heq bo pîr bo, ez şîyêne mi nota xo guretêne, çayê înan kî simitêne.

– Herr (her nîyo) Geme, wîskîyê sima ewro ma ra yo. Sima ke Heqî ra has kenê, şêrê nota bicêrê. Heto bîn ra kî dewleta sima kî esta. Kurdîstan çik o?

– Nêzano… Sima key Kurdîstan qebul kerdo ke? Ma Merkele a roze be xo nêva ke a duştê xoserîya Kurdîstanê Başurî der a?

– Aye xo nê wextan tenê sas kerdo. Êndî kokim a, Herr (her nîyo) Geme. Korona kî ju het ra mezgê daye kerd têwerte. Nêzdî de xora serekwezîrîye caverdana, êndî bîya kokime.

– Beno. La sima çayê honde na nota ser vindenê ke? Bê kar sima qet xo nêlewnenê, ma kî êndî ney zanenîme. Xêx nîyîme yanî.

– Rêzdaro berz zê sima kî zanenê ke bazirganîya ma ya be Tirkîya zaf a. Beko, Siemens, Bosch, Man, Mercedes, hotelî, çekî… Serekkomarê dînan vano, eke Hesê Geme ewro nota xo nêcêno, ma sima de girêdayîsê xû yo dîplomatîk û ekonomîk birnenîme.

– Haaa. Ez Mercedes û ê bînan ra ṭowa nêvano. Hotelî kî yê sima bê, ez xora rojawanê Tirkîya nêsono. La na mesela çekan nêbena, herr wezîrê teberî. Çekan ci ra veze, ez sono nota xo cêno.

– Temam, ma nîya bikerîme. Çekê deryayî û yê binê awe bimanê, yê bînan vejîme. Xora Kurdîstan de derya hona -rind gos de Hesê Geme, mi va”hona”- çîn o. Teyna gola Wanî de besekenê ê çekan bigurenê.

– Beno, se bikerî. Ez wîskî felan kî sima ra nêwazeno, ez ney serba welatê xo keno. Dîna hetê der a, welat û sarê mi kî juna het der o. Ney rind bizanê.

Ma telefon qapan kerd, onca telefon bî hayleme. Sekreterê konsolosê Tirkîya yo. Henî beno sa, henî beno sa ti vanê kam yeno? Va ke:

Gelîyorsunuz, nota sima hazir a.

“Ez gelîyor” mi va. 20 serrî tepîya onca ez do tirkî qeseykerdene. Ez duştê zonan de nîyo, pêro zonan ra has kena. La ê raver zonê ma ma ra guret (ma tepîya onca peyser guret, bom nîyîme), tepîya kî ma ra zonê tirkî kî guret. Teda, bindestîye, îşkence, hepisî… Êndî zerrîya ma ra nêame ke tirkî kî qesey kerîme. 

Ez nişto ju taksî û şîyo konsolosîya Tirkîya. Pêro karkerî û polîsî vejîyê teber, ju rêz de pay ra qayîtê raya mi kenê. Konsolos tede çîn o, bellî yo ke giranênî keno, nêno cêr. Eke ju kurdo feqîr bêro, qeseyêdo xirabin vanê, la mi ra tersenê. Mordemê pêt û semtî rind zanenê (xo ra vano). Taksî ra amo war. Ju hermete (vajîme rindek a, nêke nota bîne wenîme) rêz ra qurfîye ameye mi het ser. Va ke: 

– Bay (na kî birêzkerdena tirkan a) Hesê Geme, sima xêr ameyî. Ez konsolos o. Qusur de nîyamedê serba nota, a teyna formalîte yo. Mi taqîb kerê, nota ez taybetîye de dano sima.

De se bikerîne, halê mi derdê mi. Zu kî taybetîye mende. Şîyîme qato dîyîn. Nîştîme ro, konsolose wîskî vet, ma ju bardaxe simit, qesey kerd. Va ke a zê tirkanê bînan nîya, kurdan ra has kena, demokrasî wazena, azadîya kurdan rê destek dana. Cênikêda rind a. Mi ci rê tesekur kerd, zerrîweşîya xo va. Mi nota xo gurete, ez reyna amo war, şîyo ju bar.

Mi ke zarfe kerde ra, zere ra notayê înan vejîyayî. Nîya nuşto: “Hese Geme’nîn kadinlar arasinda sinif, irq, dîl, dîn ve cînsîyet ayrimi yaptîgî tespîd edîlmîştîr. Kendîsîne bu notayla bu durumun teqrarinda ekonomîk ve sosyal yaptirimlar uygulanmasina….” Lemê lemê! Ez kam bîyo, nêzano! Ekonomîk fam kerd, la sosyal çik o ke? Beno ke vanê çênekê tirkan mi boykot kenê? Wa bo, ez naye be zerrîweşîye qebul keno, çike xora stîlê mi de nîyê, duştê mi de nîyê. Ala na dîna de nîyade, sinif, irq, zon û zagon vanê, la 100 serrî yo ke zonê ma qedexe yo. Ez êndî çîyo bîn nêvano! Çike rîsko girs seba notaya bîne tede esto.

Tam tenê wîskîyê xo çarna bardaxe ra, a game telefon, yanî iPhone ra vano, des û ses, lerza, onca wezîrê teberî yê Almanya yo. Va ke:

– Herr (her nîyo) Geme, Gott sima ra razî bo. Sima ma rê ju weşîya girse kerde. Ma nêwazenîme ke binê na rindîye de bimanîme. Keremê xo ra sima ewro son de bibê meymanê ma, pîya samîya xo burîme.

Mi va:

– Beno, ez almanan ra has kena. Gonîya ma ju ya, sima aryan ê, ma kî aryan îme. Îta welatê min o dîyin o.

La sima kî zanenê mi de welatî zaf ê. Her çî ra raver welatê min o delal Kurdîstan yeno. Mêrik zaf bî sa, va ke:

– Merkele û konsolosa Tirkîya kî wazenê beşdarê na sewe bê.

Ti vanê ke awa germe verdê mi ser a. Talîyê mi! Ez konsolose û Merkele de se bikerîne? La mordem gune raya dîplomasîye bicêro. Mi va ke:

– Sima wes û war bê, la tayê prensîbê mi estê. Ewro mi sima rê ardim da. Soma ra çîyê nêvano, la ez nêwazeno ke Merkele de ju masa de ronisî, ju keso ke welatê mi û dewleta mi nêwazena, daye ya kî dey de ez ju masa de pîya nan nêweno. Qusur de nîyamedê.

Ma nîya qeseyê xo girê da. Mi telefonê xo tam na ro masa ser ke ju ḳeza çimbilûske ameye leyê mi û pers kerd “Sewa sima çiturî vêrena ra?” Merkele kotî ya, konsolose kotî ya, na rindekîya barîye, elegante, delale, zelale, tîjî, asme, asmen, awe, astare kotî yo? Ez îta de birneno.

Weşîye de bimanê, domanê welatî. 

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse