BKC (bîkîsî) girewto dest xo vazdano. Kewto pey helîkopterê lejî. No ruh, no wêrekî to kotî ra girewto? Kotî dinya de ameyo dîyene ke bi BKC lejkerî kewenê peyê helîkopterî ke nameyê ci Kobra yo? Manaya ci ya, sey marê Kobra dano piro.

Vewre ca ra ca yew metre, ca ra ca di metre ya. Vewre mîyan de hîrê sey qerşûnî çante de, çante zî paşta ci de yo. Winî vazdano ke ti vanî qey hema do bireso Kobra. Dest bierzo ci bitepişo. Hesabê tarîxî ci ra biperso vajo, Ti se kenî tîya? Tîya cayê gerîlayan o. Gerîlayî qandê serbestîya Kurdîstanî yê! Xora estanika fîlozof Zerdûştî yena zanayene. “Zerdûşt sîdare de rakeweno. Nîmeroj o, heta ti biwazê germ o. Mar yeno, pereno ci, bi dindanê xo gaz keno, zehîr vera laşê ci dano. Pey ra Zerdûşt aya beno. Verê xo tadano marî ser, ci rê vano: ‘Laşê mi zaf gewz o, coka zehîrê to nêşêno teba bi mi bikero. Wa ti rind bizanî, yew xusûsê mi esto: ez eşkena zehîrê dişmenê xo xo rê bikerî hêz. Coka laşê mi ra axû veradana to, mi rê bî hêz!”

Wina vano fîlozofê serpîlê fîlozofan. Mar zaf qisawet anceno, badê cû teqeno mireno. Nika dişmenî nameyê helîkopterî nayo Kobra. Dişmenê zereyî û yê teberî, yê Rojhelatê Mîyanênî û yê dinya. Wazenê destpêk de gerîla, badê cû şarê kurdî axû bikerê. Wa rind bêro zanayene, ma tornê serpîlê fîlozofan ê. Helîkopter ney, heme dinya zî bêro ma ser, ma do xo bipawê, xo ver bidê, qandê ke ma bieşkê dinya dagîr bikerê, bibê waharê hêzî zî ma hêrişê tu kesî ser nêkenê!

No qehreman Erdal o. Ma çend Erdalî yan qehremanî tarîxê Kurdîstanî yo newe de estê? Xeylê estê, xeylê!

Ez do şima rê tayê qala Erdalî bikera. Erdal çêrmûgij o. Ewropa de hereketê serbestî şinasneno. Keweno têkoşînî mîyan. Ewropa de xebate keno. Rêxistina gencan mîyan de gureyeno. Badê cû yeno welat. Kurdîstanî de kordînasyonê rêxistina gencan de cayê xo gêno. Pey ra zî vano:

Êdî bes o, ganî ez şorî mîyanê hêzanê gerîla û na fin sey gerîlayan lej bikerî.

Ma yewbînî hêzanê gerîla mîyan de şinasna. Şikefta Birîndaran, Herêma Zapî de. O zimistan kênek û lajekî şikeft de perwerde dî. Semedo ke embaz Erdal zana bî, her kesî ra vêşî kewt mîyanê perwerde û galegal kerd. Ewropa ra heta Şikefta Birîndaran praktîk kerd û hem xo perwerde kerd hem zî perwerde da embazanê xo. Coka ameyîşê mîyanê gerîla ra pey bî fermandarê tîmî. Perwerdeyê gerîla îdeolojî, leşkerî, sîyasî bî. La perwerde de çîyo tewr muhîm bîyayîşê bi bîre (qerar) yo. Bawerî û waştene çîyo tewr muhîm o cuya gerîla de. Her mîlîtanê PKK, verê verkan, ganî wayîrê îrade bo. Girêdayîya bi rayber, şehîd û şarî ra zaf muhîm o. Naye zî şexsîyetê Erdalî de estbî. Yew girdan (tabur) embazî mîyan de vindertişê ci yo cuyî û rêxistinî cîya bî. Coka bi no vindertişê xo bî sînayeyê pêroyê embazanê xo.

Perwerde giran-giran ver bi peynî şîyêne. Xeberî yenê hesnayene ke dişmen do operasyon virazo. Erdalî xeylê rey vat:

– Wa bêrê, ê vînenê peynîye senî beno.

Vera dişmenî zereyê xo de zaf kîndar bî. Coka waşt rojê ra ver vera dişmenî lej bikero. Lejkerdişê xo zî bimusno heme embazanê xo ke o tena têkoşînê gencan de nêmendo, eşkeno lejkerî zî bikero. Heman wext de xo lej ra zî amade kerdo. Pêro embazî kelecanî bîbî. Embaz Agirî yo ke Rojhelatê Kurdistanî ra yo, timûtim qalê embazanê ke çalakî fîdayî viraşto, keno. Embaz Cahîd zî vano:

– Na rey ez zana ez do senî bikera.

Her kes rext û qeleşê (kalaşnîkofê) xo pak keno. Bi rûnê jeneratorî qeleşê xo bereqneno. Her kes tewr kêmî di bombayanê urisan rextê xo ra aleqneno.

Dersa pawitişê rewa de mi vat:

– Vera nê dişmenê tarîxî de ma rê tena hêvî ganî yo.

Badê cû, mi perwerde a roje qedêna.

Hîna nêbîbî şewdir, dişmenî bi teyara bombarduman kerd. Demê dinya roşna bî, dişmen geme ra ame. Embazan dame rona û da piro. Hîna destpêk de dişmenî derba girde werde. Badê cû ferman ame, vatêne wa Erdal, Cahîd û Agirî şorê Girdê Karkeran. Hema ca de Cahîdî venga Erdalî da û vat:

– Şo ti BKC bigê.

Erdalî vazda şî BKC girewt, çanteyê qerşûnan eşt pişta xo. Vat:

– Embazêno, şima rê serkewtiş, ha yo roja ke ez pawena ameye, ê do bivînê lej senî yeno kerdene.

Vernî de Cahîd, peyê ci de Erdal, Erdalî ra pey zî Agirî kewtêne pîyare (patika) ser û vazdayî. Yew vakurij, yew rojawanij, yewo bîn zî rojhelatij o; qandê erdê başûrê Kurdîstanî, namûs û şerefê ci şonê ke lej bikerê. A roje û a şewe her hîrê embazî vewre mîyan de mendî. Roja bîne hewa akerde nêbî. Asmên paka nêaseno. Ge-gane hewr esto, ge-gane vewre varena. Erdal, Cahîd û Agirî qandê ke vînenê, dorûverê xo ra ewnenê. Heta na vîste zî dişmen nêameyo dîyene. La embazê ke dorme der ê, zanayîş da înan ke tayê dişmen ameyo kewto Girdê Karkeran. Coka her hîrê embazî kewtî mîyan lewîyayêne.

Hewa giran-giran akerd. Hewr û mij vila bî, her hîrê embazan hîna dişmen nêdîyo. A vîste de di helîkopterê lejî ameyî. A sernî ra heta na sernîya Girdê Karkeran şinê û yenê. Xora gird zî derg û hîra yo. Şîyayîş û ameyîşê her di helîkopteran ra pîya Erdal zî mîyan vewre de şono û yeno. Bi BKC ya xo qerşûnan çekeno ci. Heto bîn ra zî bi doçika û qarnasan xeylê embazî qerşûnan çekenê nê di helîkopteran. Pîlotê her di helîkopteran şaş mendî. Coka zêde nêmendî, senî ameyî, winî zî remayî şîyî.

Peroj ra pey dişmeno ke amebî, girdî ser asayêne. Nê her hîrê embazan zî hêriş kerdî ser. Vewre mîyan de şîyayîşê dişmenî ser rew-rew nêyeno dîyene. Sernî de Agirî verê xo da meterîsê dişmenî û hêriş kerd. Heta resa mesafe, bomba bi bomba çekero meterîsê dişmenî la ey ra ver dişmenî suîkast kerd. Agirî şehîd kewt. Dişmenî zî dî ke nêşêno xo meterîs de bipawo, terna û şî.

Tayê meterîsan de dişmen cayê xo de vindeto. Êyê ke hêriş kenê, na fin Erdal û Cahîd ê. Cahîdî Erdalî ra vat:

– Ti mi bipawe, ez şona hêriş kena.

Erdalî BKC na ser kemere, şerîtê ci raşt kerd. Cahîdî cehd kerd ke tayê şiro bi vernî, Erdalî dest bi eştena qerşûnan kerd. O meterîso ke Erdal qerşûnan çekeno ci, qet vengê xo nêkerd û cewabê Erdalî zî nêda. Kîşta nê meterîsî de meterîsê bînî estê ke xo rind nimito. Paço sipî ke sey vewr o, eşto ser meterîsî. Coka Erdal û Cahîd nêşa nê meterîsî bivîno. Nê meterîsî ra eskeran qerşûnan çekerd Erdalî. Erdal zî hende bi wêrek lej keno, qet qama xo çewt nêkeno. Xora BKC kemere ser o ya. Coka sere û qama ci rind asena. No vindertiş zî dişmenî rê bî firsend ke asanî nîşan bigîro û qerşûn biteqno. Yew, di, hîrê, sernî de Erdal bî dirbetin, la zêde nêcuya. Gonîya ci vewreya sipîye sûr kerde. BKCya ci na vîste de bêwahar mende.

Cahîdî, wexto ke dî BKCya Erdalî nêxebitîyena, cayê xo de vindet û peyê xo ra ewna. Lûleya BKC dûrî ra asena, winî pawena ke tayê bêrê û vera dişmenî bixebitnê. Erdal verê kemere de ginayo war, ser kîşta raşte de vindeto. Sêneyê ci akerde yo. Rîyê ci ver bi asmên o. O asmêno ke ewro ge-ge hewrin ge-ge zî paka yo. Anika cayo ke Erdal ci ra ewneno, keskûsûre vejîyaya. Hewt renganê tewr xasekan rîyê xo çarnayo Erdalî ser o. Nê hewt rengan ra hîrê rengî rengê tewr balantox ê. Nînan zî ê rengê şarî yê ke Erdalî oxirê înan de canê xo kerd fîda.

Cahîd nêagêra, peyser game nêeşte. Şahadet qandê serkewtişî yo. Eke nê girdî de tayê şehîd bî, êyê ke bêrê dimdarîya zîya (şopa) înan ke vewre de weş vejîyena, kenê. Do bibê şopdarê rêça înan. Eke peyser game bierzo, dişmen gird ser o serwer beno. Êyê ke dima bêrê û biwazê gird bigê, înan rê zaf zahmet beno. Cahîdî ge-ge qerşûn teqna, ge-ge zî xo eşt vewre mîyan. Her ke şî nêzdî meterîs bî, labelê xora mîyanê vewre de şîyayîşê dişmenî ser o zaf xeter û zehmet o. Dinya ne şew ne roj a. Eskerê ke meterîs der o, nîşan girewt û qerşûn teqna, o qerşûn zî ame gina çareyê Cahîdî ro. Cahîdî qet nale-nal nêkerd, verê xo nêaçarna pey. Hetê bîyayîşê fîzîkî ra cuya ci peynî bî. Hetê manewî ra zî hêz da embazan, şaran û merdimîye.

Badê şehîdbîyayîşê nê hîrê qehremanan, qefle bi qefle gerîla ameyî Girê Karkeran ser. Êdî şehîdî nêameyî dayene. Gerîlayan dişmen qewirna. Vewra ke Girê Karkeran ser o ya, bi gonîya nê şehîdan sûr bî. Vewre rîwalê eştena hawan, qatûş û pêrodayîşê teyare ra sîya bîbî. No operasyono ke na menge de ame kerdene, rengê vewre vurna, kerdîbî sûr û sîya. Rengo sûr yê gerîlayanê şarê kurdî, rengo sîya zî yê dewleta tirk o ke hezar serrî yo gonîya kurdî lîsena.

Cuyayîşê Erdalî Çêrmûge de dest kerd ci, Ewropa de dewam kerd, xo resna qonaxêde newe. Kurdîstan de resa nîçik. Nika ruhê Erdal, Agirî û Cahîdî heme Koyanê Kurdîstanî de gêreno, çimdarî gerîlayanê azadkerdena Kurdîstanî kenê.

Dişmen seba dagîrkerdişê başûrê Kurdîstanî ame, la warway rema şî. Lejê Zapî bî destan, deyîr û roman.


Nameyê gerîlatîye: Erdal Arif Îsyan
Name û peyname: Yilmaz Aydin
Ca û wextê bîyayîşî: Çêrmûge, Amed, 1980
Beşdarbîyayîş: 2005
Cayê fealîyetî: Ewropa, Xinêre, Zap
Şehadet: 22.02.2008, Pêrodayîşê Operasyonê Zapî de

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse