Xêylî wexto ke ez nêşîyabi numayîşan. Roja ênîye Den haag de , seba ke Meletî de erişê şarê elewîyan kerdibîy, hevalê mi qal kerd, ez şîya. Sebebo ke ez xêylî wexto nêşîbî numayîşan, no wo ke; numayîşan de her çi ebe Tirkî yo. Na raya ez şîya. Şîya la reyna xem kewt zerreyê mi. Qasê di sed kesî estbîy.Ebe Hollandkî, Tirkî pankartî nusîyabîy, ebe Hollandkî, Tirkî sloganan estî, qesî kerdîy.

Ez huya, bêveng huya, hem zî mi reyna xem kerd.

Mi rind qayît kerd ke o ca de qet Tirk çînî bî, ya zî di-hîrê Tirkî estbîy.

Mordemo Dersimijo ke ez nas kena, mîkrofon giroto Tirkî ajîte keno. Demê ame leweyê mi. Ma silam da juminî, ma tayê qesî kerd. Mi va bira;

-Îta de Tirk esto?

Qayîtê Dormê xo kerd va;

– Ez texmîn nêkena Tirk bibo

Mi va;

– Nê pêro Kurd ê, henî nîyo?

-Heya

– Ma birayo delal,şima ebe Tirkî, Hollankî pankartan nusnê, qesî kenê, qey ju çekuye ebe zonê xo nênusnê, qesî nêkenê?

Bêveng mend, dime ra kerd ‘kirin-mirin

-Keko, ‘kirin-mirin’ meke, mi ra ‘teorî’ meke, qet qalê ‘asîmîlasyonî zî’ meke, şima bi xo verê vayê asîmîlasyonî de, zê kenger ê.

O ca de, xêylî kesê ke waxt û demê xo de, ‘mîlîtanîye’! kerdê estbîy. Tayîne nika ‘koma alewîyan de’ xebetînê. Yanê verde ‘enternasyonalîst bîy’, nika bîyê ‘Elewî’!

Benê ‘enternasyonalîst’ ma ra, seba ke ma ‘mîllîyetcî yîme’ rexne kerdêne, nika bîyê ‘Elewî’.
‘Mekerê hêyf o, guna wo’ mi va.

Psîkolojîyê şarê bindestî, nîya xerepnê.

Ju nasî mi ra va;’to xêylî wexto ke nîyamêne numayîşan, rind ke ti ama’. Mi va;

‘De mi ra vaje ‘rindîya xo çik a’?

Tayê kesî, se ke çîyêde newe dîyê henî bi meraq û bi kêyf ma ra goşdar bîy.Tayê kesî zî, yanê ‘tufangê kanî’ yê ke ‘benê her çî, la nêbenê ‘xo’, ê zî firsend de ‘remêne’.

De ‘biremê’! Heta kêy?

Mordem heta kêy rastîya xo de remeno?

Îmkan çîn o, ya ti rastîya xo şeveknena, ya zî qedîna. Ma gege qalê çîyê muhiman kenîme, la çi hêyf o ke, nê çîyê muhimî, binê linganê zonê Tirkî de, zaf rind nêheşînê.No numayîş de mi, a rastîya ke xêylî wexto ez ci ra zê nameyê xo bawer a, mabêne nê pankartan û ajîtasyonê Tirkî de vecîya ame verê ‘çimanê mezga mi’.Vengê xo mi ra reyna berz kerd û va;

‘Top û tufangê Tirkan nê, zonê Tirkan ma qedêneno’!

Ez naye kamî ra vana? Qey vana? Ez to ra vana ‘kemer’! Endî lete bibe. Ti ke hata nika lete nêbîya, oxro ke ti kemer zî nîya’! Kemer zî çîye ra beno. Gege kemerî gênê ercenê panzêran. Ti kemer zî nîya ke ez to gege bigêrî bercî înkarcîyan ser.

‘Zanyarê mi, zanayê mi, roştibîrê mi, biaqilê mi’! N’êro ti ‘her çî’! Zanena, rastîya xo, kamîya xo, zonê xo nêzanena.N’êro bira! Ti zaf zonan zanena, zonê xo nêzanena.N’êro ti Sosyalîst a, Marksîst a,Lîberal a, Radîkal a, Oldar a, la ti ‘xo’ nîya. N’êrê wayê! Ti ‘modern a, heqê cênîyanê Dinya aleme zanena, şeveknena’! La ti xo û rastîya xo, nêzanena, nêşeveknena. Îlam ke ez ju ‘mîlîtanê kanî ra’ huya. Zemanê şew û roje Kemalizmî henî bi hişk rexne kerdêne ke, vatê ‘Atatirk, burjuvazîyo qıjkek-pîl nîyo, raste rast faşizm û faşîşt o’.Nika zî, ju komela Elewîyan de, binê resmê Atatirkî de ‘pilta-pilte keno. Mi ke qalê na ecêbîya ey kerd, vatê ‘Atatirk sîmge wo, ebe nê sîmgeyî, yanê qesta binê nê simgeyî de, ma zaneyê şarê xo ravêr benîme’.

Lawo meke! Lawo şerm bike!

Mi, k..ê zurekeran û gewendeyanê Atatirkî, çik û çinayê mezga şima kerdêne! Şima ‘canê ma werd, asteyê ma helênayî’! Na kilama neway serra ke her kesî çi ra bêzar bîyê, zaf Tirkî zî bêzar bîyê, la şima bêzar nêbîyê. Yanê nika ez îta de derga derg qalê Kemalîzmi bikerî?

Tew! Bê fayde wo. Ê yê ke qaşo Atayê Tirkan kenê ‘sîmge-mîmge’ bawer bikerê ê zî qasê ma Kemalîzmî zanenê. Ma qey naye kenê?

Ez şima ra vajî;

Puştîye ra! Puştîya ke ‘imkan-mîmkan, risq vila kena.

Mi zaf qal kerdbî ke ‘Dewleta Tikan nan dana, kamîye gêna’.

O nan o ke kamîye gêno, heram o. Kam ke kamîya xo ebe nanî erceno, heramzede wo.
Ma hona qalê çi kenîme, hona ebe çi ma xecelnenê, texelnenê!

Loro, loro!

Of! Hewla Karêrî kewta vîr ra mi, a hewla ke mi dima aye de, awa serdine şimitêne…

İlhamî Sertkaya
16-8-2012

2 ŞÎROVEYÎ

  1. Hata nika Elewiyen, Çepgiren caye Kirmancine mayeke esle xora ramey bi, nu hona niya dewam beno. Çike esl, zon, welat çimane dewleta Tirki de rind niyo, kamo ke seba ney gireyo, zulm diyo, kirmance mak neyra rame… Hata 1990 xora vat çepgir, devrimci tepiya ke ideale sosyalizm rijiya, elewiyen dos kerde û hata nika neyde waxte xo vurrnene. Kokime ma vatene, eke kirmancki bimiro, itikate mak siyaseta mak piya mireno. Be kirmancki itikate jiyaru u siyaseta raye Sey Rizak qebul nebeno. Gama juye zone kayo, kam ke ney qebul nikeno sucdare asimilasyone zone mayo. Wesiyede bimane

  2. Birêz Meymanê Usar; Mi înan ra va ke; Şima ke bi rastîye Elewîtîye kenê, Elewîtiya xo bikerê’. Şima duway’i ke kenê, bi zonê xo bikerê. No ke çînî bo, Elewîtîya şima zur a. Yanê se ke ‘hîzbullah’ bi nameyê îslamî xizmeta dewlete der a, nê qaşo ‘Elew’ zî nîya yê. Kamê ke bi zonê Seyîd Rizayî, Şêx Saîdî oldarîye nêken ê, ma rind zanenîme ke planê dewlete der ê. Seyîd Riza ‘Seyîdê ma, Şêx Said ‘Şexê ma wo’. Oldarîya rastîye nîya wo. Kes ne xo, ne zî şarê ma mexqpno.
    Weşîye de bimane

Comments are closed.