Dêra Avdelîzî ra zu (yew)  pîrika kokime bena.  Yê na pîrike di lacê xo benê. Dideminê (her dîyan) kî xeylê girs bîyê, zewecîyaye bîyê. Nameyê zu lacê xo Taralay bîyo. No maya xo ra zaf rind bîyo. Zaf zerrîveşaye, rînerm bîyo. Hal-xatirê maya xo zanitêne. Vatena maya xo ra qet nêvecîyayêne. Qet  zerrîya maya xo nêşiknayêne . Rocê ama Taralay bi çêyê xo şîyo Almanya, uca de dest bi ciwîyayene kerdo.

Nameyê lacê xoyo bînî Tapo bîyo. Maya xo Tapoyî ra zaf razî nêbîya. Ge-gane mostrayênî kerdêne. Zaf kotêne ra maya xo. Maya xo zaf qahrayêne. Qet vatena maya xo kî nêkerdêne. No rî ra mabênê xo maya xo de rind nêbîyo. Tapo bi cinîya xo dewe de leweyê maya xo de vinite bî.

Zu roce, yê Tapoyî zu karê xo Îstanbul de bîyo. Wuşto ra, şîyo Îstanbul. Tenê dem mabên ra vêrdo ra. Pîrika kokime bi veyva xo çê de gureyayêne. Veyve masan (mosû) pocena, kena amade. Pîrike kî dorûver ebi gez pak kena. Xafil de telefon cinîyo. Pîrike şîya telefon kerda ya. Êyê ke ci ra telefon kerdo, lacanê xo ra zukek (yewêk) bîyo.

– Dayê çitur a, rind a? Ez lacê tu yo.
– E, gonîya mi de to ra bo. Ti se kena?
– Rind o, sima se kenê?
– Ma kî rind îme. Veyva mi masû pocena. Ez kî tenê ardim ken.
– Tabî, dayê, biwere, bisime, qayîtê xo ke.
– Nê serrû ra dima werdena ma zerar a, gureyayena ma kar a. Ez nûno ancelî biwero kî ney ra dima mi rê bes o. Sima cênc ê, sima biwerê, bisimê.
– Henî mevace, dayê. Xatirê mi kî esto, rind qayîtê xo ke. Zu qesa esta, rîyê xatir ra goşto kal werîno. Ti kî mi Tapoyî ra hes kena, vatena mi bike.

Çitur ke “Tapo” vano, pîrike şaş bena. qahrîna. Vana:
– E, Tapo ti ya? Mi kî vat belkî ti Taralay a. Wele be to ro bo.

Ney ra dima kî qet qeşî nêkena. Veyva xo mitbaxe de bena, qet xebera xo çin a ke maye bi lacî çi qeşî kerd. Pîrike telefon cêna, bena, dana veyva xo. Vana, mêrikê to telefon der o. Na fay veyve bi heyecan telefon cêna desta xo.

– O Tapo, çitur a, rind a? Îstanbul de se kena?
– Ma xo rê çitur bîne? Wertê hîrê-çar rocû de yeno. Masê ke to potê, pêşayê, nêpêşayê?

Na fay veyve şaş bena. Vana:

– Beeey, boya masû telefon ra ama o het. Ti uca ra boye gurete?

Verdo Nemerem